Všeobecné obchodné podmienky - VOP

pre e-shop tlac3Dprint.sk spoločnosti FreshNet Solutions, s.r.o.

Tieto VOP upravujú vzťahy medzi zmluvnými stranami kúpnej zmluvy, a to medzi spoločnosťou FreshNet Solutions, s.r.o.., IČO: 45 706 476, so sídlom Hrobákova 10, 851 02 Bratislava, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., odd. Sro, vložka č. 67464/B ako predávajúcim a/alebo poskytovateľom služby alebo licencie (ďalej len „predávajúci“) a na strane druhej je kupujúci a/alebo objednávateľ (ďalej len „kupujúci“).

I. Podmienky spolupráce

Spoločnosť FreshNet Solutions, s.r.o. spolupracuje len so zaregistrovaným kupujúcim.

Registrovať sa môže:

1. fyzická osoba

2. fyzická osoba podnikajúca na základe živnostenského oprávnenia (živnostník)

3. právnická osoba zapísaná v obchodnom registri

4. osoba podnikajúca na základe osobitného zákona (umelci, advokáti, exekútori a podobne)

5. osoba, ktorá vykonáva poľnohospodársku výrobu, vedená v osobitnej evidencii.

Registrácia prebieha elektronicky, prostredníctvom e-obchodu na adrese www. tlac3Dprint.sk

Kupujúcim je spotrebiteľ alebo podnikateľ.

Spotrebiteľom je fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej činnosti alebo inej podnikateľskej činnosti. 

Právne vzťahy predávajúceho so spotrebiteľom výslovne neupravené týmito VOP sa riadia príslušnými ustanoveniami zák. č 40/1964 Zb., Občiansky zákonník, ako aj súvisiacimi predpismi. 
Podnikateľom sa rozumie:

 • osoba zapísaná v obchodnom registri,
 • osoba, ktorá podniká na základe živnostenského oprávnenia,
 • osoba, ktorá podniká na základe iného než živnostenského oprávnenia podľa osobitných predpisov,
 • osoba, ktorá vykonáva poľnohospodársku výrobu a je zapísaná do evidencie podľa osobitného predpisu.


Právne vzťahy predávajúceho s kupujúcim, ktorým je podnikateľ, výslovne neupravené týmito VOP ani zmluvou medzi predávajúcim a kupujúcim sa riadia príslušnými ustanoveniami zák. č 513/1991 Zb., Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov, ako aj súvisiacimi predpismi. V prípade akýchkoľvek rozdielov medzi VOP a kúpnou zmluvou s kupujúcim, má prednosť text zmluvy.

Kupujúci podaním objednávky potvrdzuje, že sa oboznámil s týmito VOP. Zároveň kupujúci podaním objednávky vyjadruje svoj súhlas s VOP v znení platnom a účinnom v momente odoslania objednávky.

II. Kúpna zmluva 

Uzavretie kúpnej zmluvy

Ak je kupujúcim spotrebiteľ, návrhom na uzavretie kúpnej zmluvy je umiestnenie ponúkaného tovaru predávajúcim na stránky e – obchodu. Kúpna zmluva vzniká odoslaním objednávky kupujúcim spotrebiteľom a prijatím objednávky predávajúcim. Toto prijatie predávajúci bezodkladne potvrdí kupujúcemu informatívnym emailom na zadaný email, na vznik zmluvy však toto potvrdenie nemá vplyv. V informatívnom emaile kupujúci nájde taktiež odkaz na aktuálne znenie VOP a reklamačného poriadku predávajúceho. Vzniknutú zmluvu (vrátane dohodnutej ceny) možno meniť alebo rušiť len na základe dohody strán alebo na základe zákonných dôvodov.

Ak je kupujúci podnikateľ, návrhom na uzavretie kúpnej zmluvy je odoslaná objednávka tovaru kupujúcim podnikateľom a samotná kúpna zmluva je uzatvorená momentom doručenia záväzného súhlasu predávajúceho kupujúcemu podnikateľovi s návrhom. Za prípadné chyby pri prenesení dát predávajúci nezodpovedá.

Náklady pri používaní komunikačných prostriedkov na diaľku (telefón, internet, fax) pre vykonanie objednávky sú na ťarchu kupujúceho.

Dodanie predmetu kúpy

Kúpnou zmluvou sa predávajúci zaväzuje, že kupujúcemu odovzdá vec, vykoná službu,  poskytne digitálny obsah/licenciu, ktoré sú predmetom kúpy, a umožní mu nadobudnúť vlastnícke právo/licenciu k nim, a kupujúci sa zaväzuje, že vec/digitálny obsah/licenciu prevezme, resp, vykonanú službu prijme a zaplatí predávajúcemu kúpnu cenu.

Predávajúci si vyhradzuje vlastnícke právo k veci, na základe čoho kupujúci nadobudne vlastnícke právo až po úplnom zaplatení kúpnej ceny. To isté platí pri kúpe licencie alebo služby.

Predávajúci kupujúcemu odovzdá vec, spolu s dokladmi, ktoré sa k veci vzťahujú, a umožní kupujúcemu s vecou/licenciou nakladať v súlade so zmluvou na dohodnutom mieste a čase plnenia.

Ak má predávajúci vec odoslať, odovzdá vec kupujúcemu - podnikateľovi odovzdaním prvému dopravcovi na prepravu.

Predávajúci odovzdá vec kupujúcemu – spotrebiteľovi odovzdaním veci dopravcom kupujúcemu.

S ohľadom na minimalizáciu vzniku škôd a zaisteniu bezproblémového zásobovania si predávajúci vyhradzuje právo dodať tovar kupujúcemu, ktorý si v rámci jednej objednávky a/alebo jedného dňa objednal tovar za celkovou hodnotu presahujúcu 2.000,- Euro vrátane DPH až po úplnej úhrade celkovej kúpnej ceny. Ako náhle kupujúci uhradí celkovú kúpnu cenu tovaru, predávajúci vykoná expedíciu v súlade s požiadavkami kupujúceho stanovenými v objednávke.

Kupujúci podnikateľ týmto vyslovuje súhlas s tým, že mu k tovaru nemusí byť dodaný návod na jeho používanie v slovenčine.

III. Bezpečnosť a ochrana informácií

Predávajúci prehlasuje, že všetky osobné údaje sú dôverné, budú použité iba k uskutočneniu plnenia zmluvy s kupujúcim a nebudú inak zverejnené, poskytnuté tretej osobe s výnimkou zabezpečenia prepravy a platobného styku (oznámenie mena, adresy dodania a pod).

Osobné údaje, ktoré sú poskytnuté kupujúcim predávajúcemu za účelom splnenia objednávky sú zhromažďované, spracovávané a uchovávané v súlade s platnými zákonmi Slovenskej republiky, najmä so zákonom č. 122/2013 Z.z., o ochrane osobných údajov. Kupujúci dáva predávajúcemu svoj súhlas na zhromažďovanie a spracovanie týchto osobných údajov na účel splnenia predmetu zmluvy.

V rámci reklamačného konania sú od zákazníkov vyžadované nasledujúce údaje: meno, priezvisko, adresa, telefónne číslo, e-mail a podpis či digitálny podpis. Všetky takto získané osobné údaje sú spracované výhradne za účelom potrebným pre vybavenie reklamácie a v súlade so zákonom č. 1222013 Zb., o ochrane osobných údajov.

Kupujúci má právo prístupu ku svojím osobným údajom a právo na ich opravu vrátane práva požadovať vysvetlenie a odstránenie chybného stavu a ďalších zákonných práv k týmto údajom.

Predávajúci môže ďalej pri poskytnutí súhlasu zapracovať tzv. "cookies" pre účel uľahčenia poskytnutia služieb informačnej spoločnosti, v súlade s ustanovením Smernice 95/46/ES o účele "cookies" či podobných nástrojov. Užívatelia majú možnosť odmietnuť, aby "cookies" alebo podobné nástroje boli uložené do ich koncových zariadení, napr. tým, že spustí vo svojom prehliadači funkcionalitu anonymného prehliadania.

Predávajúci si z dôvodu predchádzania trestnej činnosti a minimalizácie škôd vyhradzuje právo odmietnuť objednávku kupujúcim vytvorenú z blokovanej IP adresy, v prípade že je táto IP adresa na tzv. čiernej listine. V prípade problémov s objednávkou môže kupujúci kontaktovať predávajúceho prostredníctvom kontaktného formulára alebo telefonicky.

IV. Prevádzková doba

Objednávky cez internetové obchody predávajúceho: 24 hodín denne, 7 dní v týždni, email a telefón v pracovné dni od 8:00  do 22:00.

Tovar je možné osobne vyzdvihnúť na prevádzke predávajúceho v nasledujúcej dobe:

 • Bratislava, Hrobákova 10,  Po - Pia:  9:00 - 18:00
 • Martin, Žilina (po dohode a telefonickom kontakte)

V prípade výpadku informačného systému alebo zásahu vyššej moci predávajúci nenesie zodpovednosť za nedodržanie prevádzkovej doby.

O prevádzkovej dobe počas dní pripadajúcich na štátne sviatky budú zákazníci informovaní na webovej stránke.

V. Ceny

Ceny uvedené v on-line e-shope sú vždy aktuálne, platné a konečné (vrátane DPH a všetkých ďalších daní a poplatkov, ktoré musí spotrebiteľ pre získanie tovaru zaplatiť). V cene tovaru nie je zahrnutá platba za prepravu.

Tovar v akcii, resp. za zníženú cenu platí len do vypredania zásob pri uvedení počtu kusov tovaru na sklade alebo po časovo obmedzenú dobu určenú predávajúcim.

VI. Objednávanie

Objednávka tovaru je možná nasledujúcimi spôsobmi:

Kupujúci berie na vedomie, že v prípade zverejnenia chybnej ceny v dôsledku chyby interného informačného systému predávajúceho nemôže dôjsť k platnému uzavretiu kúpnej zmluvy. Predávajúci informuje o tejto skutočnosti kupujúceho.

Kúpna zmluva je neplatná v prípade, ak došlo k jej uzatvoreniu pri zneužití osobných údajov.

VII. Odstúpenie od zmluvy

Odstúpenie od zmluvy kupujúcim, ktorým je spotrebiteľ:

V zmysle ustanovenia § 7 zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon č. 102/2014 Z. z.) má kupujúci právo od zmluvy odstúpiť bez uvedenia dôvodu do 14 kalendárnych dní odo dňa prevzatia tovaru alebo od uzavretia zmluvy o poskytnutí služby, pričom je nevyhnutné, aby bol v uvedenej lehote doručený list o odstúpení od zmluvy predávajúcemu. Toto právo má kupujúci aj v prípade, ak si tovar objednaný prostredníctvom internetu vyzdvihol osobne v priestoroch výdajného miesta predávajúceho.

Odstúpenie a tovar zasielajte na adresu:

FreshNet Solutions, s.r.o.

Hrobákova 10, 851 02 Bratislava 

Kupujúcim vrátený tovar musí byť úplný, s kompletnou dokumentáciou, nepoškodený, čistý, pokiaľ možno vrátane originálneho obalu, v stave a hodnote, v akom tovar prevzal. V prípade, ak je vrátený tovar nekompletný či poškodený, predávajúci je oprávnený znížiť vrátenú kúpnu cenu o zodpovedajúcu čiastku.

Peniaze za vrátený tovar budú kupujúcemu spotrebiteľovi vrátené do 14 dní od doručenia vráteného tovaru.

Odstúpenie od zmluvy kupujúcim, ktorý je podnikateľ

Odstúpenie od zmluvy je možné iba v tých prípadoch, kedy to výslovne umožňuje zákon (napr. podstatné porušenie zmluvy niektorou zo zmluvných strán.

V prípade odstúpenia od zmluvy, odporúčame pre urýchlenie vybavenia odstúpenia od zmluvy:

▪ tovar doručiť na adresu predávajúceho

▪ uviesť číslo nákupného dokladu

▪ uviesť bankové spojenie alebo, či suma bude vyplatená v hotovosti, resp. započítaná pri kúpe nového tovaru. 

V prípade zániku kúpnej zmluvy, stráca platnosť a účinnosť darovacia zmluva, ktorá vznikla na základe kúpnej zmluvy. Kupujúci je povinný spolu s vráteným tovarom vrátiť poskytnuté plnenia, ktoré získal titulom darovacej zmluvy. V opačnom prápade dochádza k bezdôvodnému obohateniu kupujúceho, pričom predávajúci je oprávnený vymáhať svoje nároky prostredníctvom súdneho konania. 

Ak kupujúci splní svoje povinnosti v súvislosti s vrátením tovaru, predávajúci je povinný vrátiť kúpnu cenu odstupujúcemu kupujúcemu do 14 dní od odstúpenia od zmluvy.

VIII. Platobné podmienky

Predávajúci akceptuje nasledujúce platobné podmienky:

 1. platba v hotovosti pri prevzatí tovaru na výdajnom mieste spoločnosti FreshNet Solutions, s.r.o.,
 2. platba vopred bankovým prevodom,
 3. platba prostredníctvom platobného terminálu pri prevzatí tovaru na výdajnom mieste zmluvného partnera FreshNet Solutions, s.r.o. (platobnou kartou),
 4. platba cez internetové rozhranie banky (platobnou kartou on-line);

Platbu kartou cez POS terminál je možné vykonať platobnými kartami Maestro, VISA, Eurocard/MasterCard, Tatra PAY alebo e-platby VUB.

 1. platba na faktúru so splatnosťou (len pri splnení podmienok pre poskytnutie kreditu),
 1. na splátky (len v prípade, že kupujúci splní podmienky spoločnosti poskytujúcej splátkový predaj uvedených na webovej stránke tlac3dprint.sk resp. na stránke poskytovateľa).

V prípade, zadania ústnej objednávky v mieste sídla firmy, alebo ak výška objednávky nepresiahne 150€ vrátane DPH, predávajúci si vyhradzuje právo účtovať manipulačný poplatok vo výške 3.30€.

Tovar zostáva do úplného zaplatenia kúpnej ceny vo vlastníctve predávajúceho, avšak nebezpečenstvo škody na veci prechádza na kupujúceho prevzatím tovaru kupujúcim. V prípade omeškania kupujúceho s úhradou kúpnej ceny, kupujúci je povinný zaplatiť úrok z omeškania vo výške 0,05% za každý deň omeškania.

Fakturačné údaje kupujúceho je možné meniť po odoslaní objednávky len so súhlasom predávajúceho.

Konkrétne podmienky spôsobu platby sú bližšie popísané tu. 

IX. Dodacie podmienky

Tovar sa dodáva nasledujúcimi spôsobmi:

 • osobný odber
 • zasielanie prepravnou službou
 • zasielanie kuriérom (Bratislave a blízke okolie do 20 km)
 • zasielanie poštou

Všetky ponúknuté spôsoby dopravy, ich aktuálne podmienky a ceny nájdete tu.

Osobný odber:

Tovar môže byť vydaný:

٠ kupujúcemu – spotrebiteľovi len po predložení platného dokladu totožnosti.

٠  kupujúcemu - podnikateľovi len po predložení (1) aktuálneho výpisu z obchodného alebo iného registra, v ktorom je registrovaný, (2) dokladu totožnosti osoby oprávnenej konať v mene podnikateľa alebo za podnikateľa a (3) plnomocenstvom, v prípade zastúpenia pri prevzatí tovaru.

Tovar zakúpený kupujúcim – právnickou osobou, ktorá je v okamžiku kúpy platcom DPH, je tovar fakturovaný s 0% DPH sadzbou a bude vydaný výhradne štatutárnemu orgánu danej právnickej osoby alebo osobe, ktorá sa preukáže overenou plnou mocou.

Zasielanie prepravnou službou - SR:

Tovar je možné doručiť kupujúcemu - spotrebiteľovi na adresu doručenia uvedenú v objednávke tovaru. Tovar objednaný kupujúcim – podnikateľom je možné doručiť výhradne na adresu sídla zapísanom v obchodnom resp. inom registri SR, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak.

Kupujúci je povinný pri doručovaní zásielky vykonať kontrolu tovaru (množstvo, typ tovaru, neporušenosť, mechanické poškodenie zásielky atď.) podľa priloženého dodacieho listu. Kupujúci je oprávnený z uvedených dôvodov odmietnuť prevzatie zásielky, ktorá nie je v zhode s kúpnou zmluvou a/alebo dodacím listom. V prípade poškodenia alebo neúplnej zásielky je nevyhnutné s prepravnou spoločnosťou spísať protokol o poškodení zásielky.

Neúplnosť alebo poškodenie zásielky je nutné okamžite oznámiť predávajúcemu e-mailom na adresu orders.tlac3dprint.sk, s priložením protokolu o poškodení zásielky, alebo škodový protokol zaslať poštou predávajúcemu.

Náklady na prepravu tovaru, poistenie a náklady na prepravu reklamovaného tovaru hradí kupujúci.

X. Záručné podmienky

Záručné podmienky na tovar sa riadia Reklamačným poriadkom predávajúceho a platnými právnymi predpismi SR. Ako záručný list slúži nákupný doklad. 

Upozornenie:
FreshNet Solutions, s.r.o. neposkytuje kupujúcemu podnikateľovu služby a záruky ako napr.

 • záruka vrátenia peňazí
 • záruka možnosti vrátenia tovaru,

ktoré sú podľa Občianskeho zákonníka a zákona na ochranu spotrebiteľa určené pre predaj spotrebiteľovi.

XI. Záverečné ustanovenia

Tieto VOP sú platné a účinné od 1.4. 2017. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeniť VOP bez predchádzajúceho upozornenia.